A MARK Zrt-re vonatkozó jogszabályok
és hatósági előírások listája

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
 • 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1997. évi XI. törvény a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról
 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 250/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 535/2013. (XII.30.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről
 • 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól
 • 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
 • 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
 • 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
 • 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
 • A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2015. számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről
 • A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról
 • A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének biztonsági feltételeiről